Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει

ΝΕΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Λήγουν οι προθεσμίες για τον Πράσινο Τουρισμό

Στις 25/2 λήγουν οι προθεσμίες για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Πράσινος Τουρισμός (επενδ. σχέδια 15.000-4.000.000 τομέα τουρισμού, για επιχειρ. ξενοδοχειακές ή λοιπών τουριστικών καταλυμάτων στην επικράτεια - με ποσοστό επιχορήγησης 40%). Πληροφορίες http://www.antagonistikotita.gr/, ή http://www.gnto.gr/.

Τον Μάρτιο το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια»
Από 10-3-2011 θα αρχίσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «εξωστρέφεια». Η διαδικασία αιτήσεων θα ολοκληρωθεί 24-5-2011.
Ύψος προγραμ. 30 εκ €, ποσοστό ενίσχυσης 40-45%, ύψος επενδυτικών σχεδίων 30.000-250.000€.
Διάρκεια υλοποίησης 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μήνες. Αφορά ΜΜΕ και υπό προϋποθέσεις μεγάλες επιχειρήσεις μεταποίησης κατασκευών, υπηρεσιών και επιλεγμένων κλάδων εμπορίου. Προϋπόθεση για τις μεγάλες επιχειρήσεις να γίνουν επιλέξιμες είναι εκτός του δικού τους επενδυτικού σχεδίου να συνεργαστούν με τουλάχιστον 2 Πολύ Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις και με τουλάχιστον 1 Πολύ Μικρή ή Μεσαία. Αφορά και clusters (τουλάχιστον τριών) Πολύ Μικρών, Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων με την προϋπόθεση συνεργασίας. Αυτά έχουν ποσοστό ενίσχυσης 50% για κάθε επιχείρηση βλέπετε http://www.min-dev.gov.gr/, http://www.ggb.gr/, http://www.antagonistikotita.gr/, http://www.espa.gr/,  www.epnedyseis.gr/mis.

Στις 15 Μαρτίου προκηρύσσονται νέα προγράμματα
Στις 15 Μαρτίου θα γίνει η προκήρυξη προγραμμάτων ύψους 2,15 δισ ευρώ, στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου και «από αυτά, 1,5 δισ θα είναι καθαρές φοροαπαλλαγές, ενώ τα 650 εκ. ευρώ επιδοτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, θα δοθούν 400 εκατ. για το καθεστώς της περιφερειακής συνοχής, 100 εκατ. για επενδύσεις τεχνολογικής ανάπτυξης, 100 εκατ. για νεανική επιχειρηματικότητα, 50 εκατ. για επενδύσεις δικτύωσης».

Βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
Βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίου πόλεως προβλέπει απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Αναλυτικά, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε εκτός σχεδίου περιοχές:
-Αποσαφηνίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας.
-Οι ελάχιστες αποστάσεις των εγκαταστάσεων και του συνοδού οικίσκου από τα όρια γηπέδου γίνονται ρεαλιστικότερες (2,5 έως 5 μέτρα), επιτρέποντας την αξιοποίηση μεγαλύτερου ποσοστού κάλυψης γηπέδου.
-Καθορίζονται εκ νέου οι απολύτως αναγκαίες κατασκευές, με άρση του περιορισμού ύψους και εισάγεται ρύθμιση ώστε να καθίσταται δυνατή η εγκατάσταση όσων οικίσκων εγκατάστασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι απαραίτητοι στις εγκαταστάσεις αυτές, ανεξαρτήτως της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος τους.
-Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για θέματα ασφαλείας, δεδομένης της σημαντικής αύξησης του ορίου εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών από 150kW σε 1MW που εισήγαγε ο πρόσφατος ν.3851/2010 σε συνδυασμό με την κατάργηση για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ της διαδικασίας έγκρισης εργασιών και αντικατάστασή της από έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
-Εξασφαλίζεται ότι οι κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ εφαρμόζονται για το σύνολο των φωτοβολταϊκών σταθμών.

Η απόφαση για την απόσυρση αυτοκινήτων
Μετά από δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ, θα αρχίσει να ισχύει η διαδικασία για την απόσυρση και θα διαρκέσει έως τις 20 Δεκεμβρίου εφέτος. Με την απόσυρση, δίδεται η δυνατότητα παραλαβής καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου, έως και 2000 κ.ε., με μερική ή ολική απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης, σε αντικατάσταση παλαιού επιβατικού αυτοκινήτου (για το οποίο έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα έως και 31/12/1998), το οποίο παραδίδεται προς καταστροφή (αποσύρεται) στο εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Στην ΚΥΑ, που εκδόθηκε από τα υπουργεία Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, περιγράφεται αναλυτικά η όλη διαδικασία, η οποία έχει ως εξής:
Οι απαλλαγές έχουν ως ακολούθως:
α) έως και 900 κ.ε., απαλλαγή από το Τ.Τ. για εργοστασιακή αξία έως και 6.000 ευρώ.
β) από 901 έως και 1.400 κ.ε., απαλλαγή από το Τ.Τ. για εργοστασιακή αξία έως και 8.000 ευρώ.
γ) από 1.401 έως και 1.600 κ.ε., απαλλαγή από το 65% του Τ.Τ. και για εργοστασιακή αξία έως και 11.000 ευρώ.
δ) από 1.601 έως και 2.000 κ.ε., απαλλαγή από το 50% του Τ.Τ. και για εργοστασιακή αξία έως και 14.000 ευρώ.
Δικαιούχοι της απαλλαγής, ορίζονται ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, το οποίο αποσύρεται, ή το πρόσωπο στο οποίο ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου έχει εκχωρήσει το δικαίωμα προς απόσυρση.

Ο ΟΑΕΕ θα συμψηφίζει αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές                         
Στο συμψηφισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων με ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές προχωρά ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (OAEE), σύμφωνα με εγκύκλιο της διοίκησης του οργανισμού. Αρμόδιο για τη διενέργεια του συμψηφισμού (υπολογισμός ποσών, έκδοση απόφασης κ.λπ.) είναι το Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της περιφερειακής διεύθυνσης στην οποία ανήκει ο ασφαλισμένος.

Προθεσμίες υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ 
                    
Στις  12 Απριλίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31.12.2010 από όσους τηρούν βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας και 23 Μαΐου από όσους τηρούν βιβλία Γ'Α κατηγορίας και το Δημόσιο. Αυτό ορίζεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε το Yπουργείο Οικονομιών για το χρόνο και τον τρόπο υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2010, καθώς και για την υποχρεωτική υποβολή της αρχικής εμπρόθεσμης εκκαθαριστικής δήλωσης μέσω TAXISnet για όλους τους υποκειμένους στον φόρο.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
57th Διεθνής Έκθεση  SUMMER FANCY FOOD SHOW
Η 57th Διεθνής Έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW, διοργανώνεται φέτος  για πρώτη φορά στην Washington, από 10 έως 12 Ιουλίου 2011,  στον  Εκθεσιακό χώρο: Walter E.Washington Convention Center.
Η έκθεση χαρακτηρίζεται ως  η  μεγαλύτερη  εκθεσιακή εκδήλωση της Βορείου Αμερικής  για τα τρόφιμα και τα ποτά και αποτελεί ένα επιχειρηματικό γεγονός που προσελκύει τους σημαντικότερους εκπροσώπους από το χώρο της λιανικής, της τροφοδοσίας, της χονδρικής, της διανομής, της μαζικής εστίασης και της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, καθώς και του Τύπου.
Προϊόντα που προβάλλονται:
• Τρόφιμα γενικά: Γαλακτοκομικά προϊόντα, έτοιμα γεύματα, ορεκτικά, προϊόντα ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, μέλι,  καφές, τσάι, μαρμελάδες, χυμοί , μη αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, βιολογικά προϊόντα, gourmet, ιχθυηρά, σπεσιαλιτέ,  κατεψυγμένα προϊόντα, σάλτες , λάδι, ξύδι, ρύζι , ζυμαρικά,  φρούτα  & λαχανικά (φρέσκα, κατεψυγμένα, αποξηραμένα ή κονσερβοποιημένα), μπαχαρικά    κ.ά.
• Κρασιά - Ποτά - Μπύρες
• Υλικά  συσκευασίας τροφίμων
Πληροφορίες ΟΠΕ: 210-9982100

13η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise
Σας ενημερώνουμε ότι η 13η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου & Ανάπτυξης από 25 – 28 Φεβρουαρίου 2011, στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO PALACE στο Μαρούσι Αττικής.
Οι κατηγορίες που θα έχετε την ευκαιρία να συναντήσετε είναι οι εξής:
Super Market – Mini Market - Fast Food – Εστιατόρια – Ασιατική Κουζίνα – Μπυραρίες – Φούρνοι – Καφέ – Σνακ – Παγωτά – Παραδοσιακά Προϊόντα- Δερμάτινα - Γυναικεία & Αθλητική Υπόδηση - Αξεσουάρ – Κοσμήματα – Παιδικά Ρούχα – Κέντρα Αισθητικής – Κέντρα Ευεξίας – Κέντρα Διακοπής Καπνίσματος - Κομμωτήρια – Είδη Κομμωτηρίου – Καλλυντικά – Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες – Φροντίδα Κατοικίδιων- Επιδιορθώσεις Υποδημάτων & Κατασκευή Κλειδιών – Διαφημιστικές Υπηρεσίες – Υπηρεσίες ΚΤΕΟ & Υγραερίου Αυτοκινήτων – Web design & Internet Services – Κέντρα Ξένων Γλωσσών & Πληροφορικής - Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης – Σχολές Αισθητικής – Μεταφραστικά κέντρα – Κέντρα Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων – Ανθοπωλεία – Παιχνίδια – Ευχετήριες Κάρτες – Δώρα – Gadgets -Παιδικά Έπιπλα – Έπιπλα Κουζίνας - Οικολογικά Ταπητοκαθαριστήρια & Καθαρισμός Στρωμάτων – Πράσινη Ενέργεια – Επιδιορθώσεις εσωτερικών χώρων αυτοκινήτων- Υπηρεσίες- Υπηρεσίες Leasing Οχημάτων-Αυτόματοι Πωλητές κ.ά.

1η ΕΚΘΕΣΗ ΓΑΜΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗ στην Καβάλα
Για πρώτη φορά φέτος διοργανώνεται στο χώρο του ΦΟΥΑΓΙΕ Διοικητηρίου ΚΑΒΑΛΑΣ η 1η ΕΚΘΕΣΗ ΓΑΜΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗ σαλόνι ομορφιάς – γιορτή των αισθήσεων από 23 έως 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα διοργανωθούν έντονα προγράμματα εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά στην ΚΑΒΑΛΑ αλλά και την Ανατολική Μακεδονία. Συγκεκριμένα θα διοργανώσουμε σειρά εκδηλώσεων με επιδείξεις Νυφικών – Γαμπριάτικων και Βραδινών ενδυμάτων με γνωστά μοντέλα τα οποία θα παραβρεθούν για το συγκεκριμένο γεγονός.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
Ηλιαδης Κώστας 6982 881670
Ηλιάδης Μπάμπης 6948237127
www.expovision.biz

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
Διαγωνισμός ΚΕΔΑ Σκοτίνας
Το ΚΕΔΑ Σκοτίνας προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών πουλερικών προς κάλυψη αναγκών Εστιατορίου και τροφοδοσίας. Η δαπάνη ανέρχεται στα 7.500 ευρώ και η υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής μπορεί να γίνει μέχρι τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 23520-90140
Tags: , ,

Επικοινωνήστε μαζί μας

trikki.gr | ειδήσεις, επικαιρότητα, Τρίκαλα | Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε σχόλιο ή καταγγελία πατώντας εδώ.