Ειδήσεις από το Επιμελητήριο Τρικάλων

ΝΕΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προκήρυξη του προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων"
Mε σκοπό την προώθηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση των επιχειρήσεων για ενέργειες που σχετίζονται με την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής τους δράσης, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, έθεσε σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» με δημόσια δαπάνη ύψους 30 εκ. €.
Ειδικότερα, στο πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελληνικό Δημόσιο, μπορούν να υποβάλλουν μια πρόταση, είτε μεμονωμένα, είτε ως συμμέτοχος/εταίρος σε ομαδικό σχήμα:
Α) Μεμονωμένες Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010.
Β) Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα του Εμπορίου, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010, ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον μία πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιλέξιμη επιχείρηση της περίπτωσης (Α).
Γ) Υφιστάμενες Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2008, ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α).
Δ) Ομάδες (τουλάχιστον τριών) Υφιστάμενων ή/και Νέων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιμότητας της περίπτωσης (Α) ανωτέρω και υποβάλλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος.
Σημειώνεται ότι ως Νέες Επιχειρήσεις ορίζονται εκείνες που έχουν κλείσει περισσότερες από μια και λιγότερες από τρεις διαχειριστικές χρήσεις και ότι το σύμφωνο συνεργασίας των περιπτώσεων (Β), (Γ) και (Δ) δεν αποτελεί το αντικείμενο του Επενδυτικού Σχεδίου.
Στο πλαίσιο της Προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €250.000,00 ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν μηχανολογικό εξοπλισμό πακετοποίησης, συσκευασίας, ετικετοποίησης, ποιοτικού ελέγχου, άλλα μηχανήματα / εξοπλισμό σχετιζόμενα με το τελευταίο στάδιο της παραγωγής/διάθεσης της υπηρεσίας, δαπάνες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, αναβάθμιση προϊόντων και συσκευασίας, προώθηση, προβολή, καθώς επίσης και ενέργειες προστασίας ή απόκτησης πατεντών.
Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης διαμορφώνεται ως εξής:
1) Ανεξαρτήτως μεγέθους της (μικρομεσαίας) Επιχείρησης, και για μεμονωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια της περίπτωσης (Α) ανωτέρω: 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια.
2) Για την περίπτωση των συνεργασιών με μεγάλες επιχειρήσεις - συνεργασίες της περίπτωσης (Γ) ανωτέρω: 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για τις μεγάλες επιχειρήσεις και 50% του προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για τις ΜΜΕ.
3) Για Επιχειρηματικά Σχέδια σε συνεργασίες των περιπτώσεων (Β) και (Δ) ανωτέρω:
50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια.
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 10-03-2011 μέχρι τις 24-05-2011 ώρα 14:00 μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ - www.ependyseis.gr/mis, www.mindev.gov.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr,  www.efepae.gr και www.aedep.gr και υποχρεωτικά και σε έντυπη μορφή εντός επτά ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της πιο πάνω καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής.
Ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του συγκεκριμένου Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί από το Επιμελητήριο Τρικάλων με τη συνεργασία της ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, την Τρίτη 22 Μαρτίου και ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα διαλέξεων του Επιμελητηρίου (Βενιζέλου 1).
Πληροφορίες: κα Σδρένια Σοφία, Οικονομολόγος – Επιχ/κή Σύμβουλος (τηλ. 2431028189, e-mail: sdrenia@trikalabiz.gr)

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων του Προγράμματος "Πράσινος Τουρισμός"
Σύμφωνα με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων έργων προς ένταξη στην πράξη Πράσινος Τουρισμός του επιχειρησιακού προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" 2007-2013 έως και την Πέμπτη 31/03/2011 και ώρα 24:00.

Παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση "digi-retail"
H Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-retail» μέχρι την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011, στις 14:00.
Στόχος της παράτασης, είναι η περαιτέρω διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στη συλλογή και υποβολή των φορολογικών στοιχείων της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης (2010), τα οποία αξιολογούνται στο πλαίσιο της δράσης.
Η Δράση digi-retail, ενδιαφέρει άμεσα τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, καθώς επιδοτεί την αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με σκοπό την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων, την εξοικονόμηση πόρων αλλά και την ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεύρυνσης του κύκλου εργασιών τους με χρήση προηγμένων τεχνολογιών.
Η Δράση προκηρύχθηκε την Παρασκευή 19/11/2010, η υποβολή αιτήσεων άρχισε στις 14.01.2011 και κατόπιν παράτασης της σχετικής προθεσμίας λήγει στις 11 Μαρτίου 2011, στις 14.00.
Στόχος της δεκαπενθήμερης παράτασης είναι η διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες καταχωρίζουν με αυξανόμενους ρυθμούς τα επενδυτικά τους σχέδια στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης.

Μετατίθεται η ημερομηνία των επιμελητηριακών εκλογών
Μετατίθεται η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων της χώρας για το χρονικό διάστημα από 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου, με τροπολογία στο νομοσχέδιο για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου
Πτώση 21,2% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς τα πετρελαιοειδή, το 2010 σε σύγκριση με το 2009, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η μείωσή του αποδίδεται στην αύξηση των εξαγωγών και τη μεγαλύτερη πτώση των εισαγωγών, με την τελευταία να οφείλεται και στην περιστολή της καταναλωτικής ζήτησης. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., το Δεκέμβριο το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 33,7%.

Από 4 Απριλίου οι δηλώσεις ατομικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών
Στις 4 Απριλίου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και του Ε9 (δήλωση ακινήτων) από ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, όσους απόκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε ΕΠΕ, από κινητές αξίες, από ακίνητα, τους κατόχους ΕΙΧ κ.λπ. χωρίς εισοδήματα, κ.λπ. Η υποβολή των δηλώσεων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα εργάσιμες μέρες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, με αρχή για το ψηφίο 1 την 4η Απριλίου 2011.

Επιπλέον έκπτωση 15% για την εξαγορά στρατιωτικής υπηρεσίας των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ που βγαίνουν στη σύνταξη από 1/1/2011
Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1η Ιανουαρίου 2011 δικαιούνται έκπτωση 15%, επιπλέον της έκπτωσης του 30% που προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόμος, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΑΕΕ. Ο νόμος 3863/2010 προβλέπει, ότι στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1/1/2011 έως και την 31/12/2014, το ποσό για την εξαγορά στρατιωτικής θητείας μειώνεται κατά 30%. Από την 1/1/2015 και εφεξής μειώνεται κατά 50%. Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αριθμόν 7/22.2.2011 του Οργανισμού, όσοι καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό της εξαγοράς θα τύχουν επιπλέον μείωσης κατά 15%.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΒΕΡΓΙΝΑ                           
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 12, 13, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
Τόπος διεξαγωγής:  ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ HELEXPO – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Περίπτερα: 4, 5, 6, 7
Η ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥΣ
Εκθέματα: Δώρα, μπιζού, διακοσμητικά, ασημικά, εποχιακά, αξεσουάρ ένδυσης,   παιχνίδια, τουριστικά
Ώρες εισόδου επισκεπτών: Καθημερινά 10.30 – 20.00
Διοργανωτής: Τασιόπουλος Ευστράτιος & Σια Ο.Ε.
Επικοινωνία:
Τηλ.: 2310 313161
Fax: 2310 313300

Διεθνής Έκθεση και Συμπόσιο PORTS & HUBS
Διεθνής Έκθεση και Συμπόσιο PORTS & HUBS, που διοργανώνεται από 13 έως 15 Απριλίου,  στο Ολυμπιακό Κέντρο Φαλήρου, υπό την αιγίδα του Άραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, Ελληνικών Υπουργείων και άλλων Οργανισμών.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη διοργανώτρια εταιρεία New Genesis, αρμόδια κα. Δέσποινα Μελέντη, Γενική Διεύθυνση, τηλ. 210 9764 118.

Έκθεση Παραδοσιακών Προϊόντων της Χώρας μας
Από 5 έως 8 Μαΐου 2011 διοργανώνεται στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου στην Αθήνα  Έκθεση για την Ελληνική Παράδοση με κύριο στόχο την προβολή και τη στήριξη όλων των κλάδων που ασχολούνται με τα παραδοσιακά τρόφιμα - ποτά και είδη λαϊκής τέχνης.
Τομείς που προβάλλονται:
Τρόφιμα: ελιές–λάδι, γαλακτοκομικά-τυροκομικά, μέλι-παστέλι, γλυκά μαρμελάδες, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, τραχανάς-χυλοπίτες, είδη αρτοποιίας, αλλαντικά-αλίπαστα, βότανα , οικολογικά –βιολογικά.
Ποτά: ούζο, τσίπουρο-τσικουδιά, κρασιά , ηδύποτα, μαστίχες.
Είδη Λαϊκής Τέχνης: κεραμικά, εικόνες, παραδοσιακές στολές-όργανα-κάγκελα-ψηφιδωτά-ξύλινες κατασκευές.

Διεθνή έκθεση τροφίμων – ποτών  Anuga, Κολωνία  – Γερμανία από 8-12/10/2011
Είναι η μεγαλύτερη επαγγελματική έκθεση τροφίμων και ποτών στον κόσμο και προσελκύει τον μεγαλύτερο αριθμό ξένων εκθετών και επισκεπτών.
Διοργανώνεται στην Κολωνία, στον εκθεσιακό χώρο COLOGNE EXHIBITION CENTRE κάθε δεύτερη χρονιά. 
Οι εκθέτες που συμμετέχουν στην Δ.Ε. ANUGA είναι:
- παραγωγοί, εισαγωγείς και χονδρέμποροι τροφίμων-ποτών
- προμηθευτές υπηρεσιών του τομέα τροφοδοσίας και του λιανεμπορίου τροφίμων
- εμπορικοί προμηθευτές
Στην έκθεση προβάλλονται: Όλα τα είδη τροφίμων, ποτών και αναψυκτικών, κατανεμημένα ανάλογα με την κατηγορία τους, αφού η Δ.Ε. ANUGA συστεγάζει 10 διαφορετικές εκθέσεις σε ξεχωριστές αίθουσες. Για την Ελληνική  Συμμετοχή έχει προβλεφθεί  χώρος  στους  παρακάτω  τομείς /αίθουσες:
Αίθουσα Εθνικών περιπτέρων / Τρόφιμα Γενικά (National Pavilions)
Αίθουσα γαλακτοκομικών προϊόντων (Dairy products)
Αίθουσα προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής (Bread & Bakery)
Αίθουσα ποτών  (αλκοολούχων και μη)
Αίθουσα προϊόντων ψύξης φρέσκων τροφίμων  και διατηρημένων (Frozen food)
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει στην ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ να αναφέρουν σε ποια αίθουσα επιθυμούν να συμμετάσχουν.
Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στις παρακάτω ιστοσελίδες:
www.anuga.de
www.hepo.gr
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 455 € / τετραγωνικό μέτρο +300 €  Registration fee
Το παραπάνω κόστος περιλαμβάνει:
Ενοίκιο χώρου
Κατασκευή περιπτέρου
Βασικό  εξοπλισμό περιπτέρου  
Αποστολή (από τις αποθήκες του ΟΠΕ) στην έκθεση & ασφάλιση των εκθεμάτων. Δεν περιλαμβάνεται  η επιστροφή τους στην Ελλάδα. 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ μέχρι τις 18/3/2011 ΜΕ FAX  στα Νο: 210 9982411, 210 9969100
Αρμόδιες για την Έκθεση:
κα Αναγνωστοπούλου Κατερίνα
Tηλ.:210 9982263,
anagnoka@hepo.gr
κα Μπακόλα Πόπη
Τηλ: 210 9982125
bakola@hepo.gr

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διαγωνισμοί Πολεμικής Αεροπορίας
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «Αξιοποίηση υλικού MODULATOR RADAR Α/Φ C-130» εκτιμώμενης δαπάνης εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (75.000,00), μη συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, φόρων, δασμών και τυχών δαπανών που βαρύνουν την προμήθεια.
Κατάθεση φακέλου συμμετοχής στο διαγωνισμό με την οικονομική προσφορά  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  μέχρι  31 Μαρτίου 2011 και ώρα 14:00.
Αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς ορίζεται η 01 Απριλίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ.
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Ελαστικών Επισώτρων Κυρίου Τροχού Α/Φ Α/ΤΑ-7E/C» εκτιμώμενης δαπάνης (168.200,00 €),συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.
Κατάθεση φακέλου συμμετοχής στο διαγωνισμό με την οικονομική προσφορά  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  μέχρι 18 Απριλίου 2011 και ώρα 14:00.
Αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς ορίζεται η 19 Απριλίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ.
Tags:

Επικοινωνήστε μαζί μας

trikki.gr | ειδήσεις, επικαιρότητα, Τρίκαλα | Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε σχόλιο ή καταγγελία πατώντας εδώ.